Statut

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach ustawy, z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru jako Organizacja Pożytku Publicznego
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych (SISG).
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Jaworznie.
Obszarem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie posiada znak firmowy (logo) oraz ma prawo używania pieczęci i odznak organizacyjnych.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji.

§ 2
Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalności charytatywnej ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z póź zm.);
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, upowszechniania i ochrony praw konsumentów
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, turystyki, krajoznawstwa
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, rewitalizacji;
 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w pkt. 1 - 32.

Zadania z Zakresu Działalności Pożytku Publicznego.
1. Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego prowadzi działalność użyteczną społecznie w zakresie następujących zadań publicznych:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, PKD 94.99.Z
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, PKD 94.99.Z.
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, PKD 85.59.B
 • turystyki, krajoznawstwa, PKD 79.12.Z
 • wypoczynku dzieci i młodzieży, PKD 94.99.Z
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; PKD 94.99.Z
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w pkt. 1 – 32,
  PKD 94.99.Z
2. Zadania określone w pkt. „a” są nieodpłatnym działaniem pożytku publicznego
3. Zadania określone w pkt. „b) - g)”są odpłatną działalnością pożytku publicznego.
4. Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego służą wyłącznie realizacji zadań należących
do sfery zadań publicznych oraz celów statutowych.

§ 3
Sposoby realizacji celów:
 • organizowanie i współfinansowanie konferencji, seminariów i szkoleń promujących przedsiębiorczość i aktywność gospodarczą w regionie,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, wydawniczej i usługowej służącej realizacji celów określonych w § 2,
 • promocja osiągnięć gospodarczych i społecznych mieszkańców,
 • współpraca z instytucjami samorządowymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi w ramach Unii Europejskiej oraz innych wspólnot międzynarodowych,
 • doradztwo, szkolenia oraz pomoc prawną i ekonomiczną dla podmiotów i osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie opinii społeczeństw lokalnych przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • prowadzenie pomocniczej działalności gospodarczej, z której wypracowane dochody przeznaczone będą na cele statutowe i działalność pożytku publicznego.

§ 4
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. W ramach prowadzonej ewentualnie działalności gospodarczej mogą być zatrudnione podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, w tym również członkowie władz Stowarzyszenia, w oparciu o powszechnie obowiązujące i stosowane przepisy prawne. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom. Dopuszcza się możliwość, wynagradzania członków Stowarzyszenia, będących członkami organu wykonawczego Stowarzyszenia – Zarządu, za faktyczne czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji. We wszystkich umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu, lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów ).

ROZDZIAŁ III

Majątek Stowarzyszenia:

§ 5
Do realizacji statutowych celów, Stowarzyszenie dysponuje majątkiem. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, a w szczególności:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) wpływy z działalności gospodarczej i charytatywnej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
c) dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, / w tym z darowizn i odpisów podatkowych.

Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd. Każdorazowe zbycie składników majątku powyżej 5 tys. Euro wymaga zgody Walnego Zebrania.
Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i dotacji może odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń w sprawach finansowo - majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu wywodzących się z grona: prezes, zastępcy, skarbnik lub inny upoważniony członek Zarządu.
Zarząd może udzielić innym osobom pełnomocnictwa do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach umocowania Zarządu.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków ,członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi
Zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz ich członków ,członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich ,na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich ,w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Zabrania się wykorzystania majątku na rzecz członków ,członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich ,chyba ,że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3.
Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki:

§ 6
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.

§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych

§ 8
1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie - obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy popierają cele zawarte w statucie Stowarzyszenia i złożą deklarację członkowską.

§ 9
1) O przyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.
2) Od odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.

§ 10
Członkom Stowarzyszenia przysługuje: 
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów,
c) prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia na ogólnych zasadach,
d) prawo korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, e) prawo korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, zgodnie z zasadami obowiązującymi inne osoby.

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest:
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał Stowarzyszenia,
c) regularnie płacić składki członkowskie.

§ 11
Członkiem wspierającym może być osoba prawna bez względu na miejsce zamieszkania w kraju lub za granicą, która zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za pomoc w realizacji jego celów.
Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
Członek wspierający może wnosić na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacje z zachowaniem obowiązujących przepisów.
Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym w § 10 pkt.1, lit.b - e.
Ustanie członkostwa wspierającego następuje poprzez złożenie oświadczenia na piśmie.
Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, której godność tę nada Walne Zebranie, za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
Dowodem przynależności do Stowarzyszenia jest ważna legitymacja Członkowska wydana przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez skreślenie lub wykluczenie z listy członków.

Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia (w tym również członków władz) dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek za okres przekraczający 12 miesięcy,
c) śmierci członka.

Wykluczenie członka przez Zarząd następuje za:
a) prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
b) popełnienie przestępstwa , które prawomocnie zostało orzeczone przez sąd,
c) popełnienie czynu, które godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

Przed podjęciem uchwały, o której mowa w § 12, pkt.3,członkowi przysługuje prawo złożenia wyjaśnienia na piśmie lub osobiście, podczas obrad Zarządu.
Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 4, członek może się odwołać w terminie do 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości do Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna.
Wykluczenia i odwołania członków władz dokonuje Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ V

Władze Stowarzyszenia oraz ich kompetencje

§ 13
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie członków lub delegatów
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

§ 14
A. Walne Zebranie

Wybór delegatów na Walne Zebranie oraz wybór i powoływanie władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym na okres trzech lat.
Zasady wyboru delegatów każdorazowo ustala Zarząd Stowarzyszeni według zasad proporcjonalnych.
Członkami władz Stowarzyszenia mogą być tylko osoby nie karane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia nie mogą łączyć funkcji w organie wykonawczym (Zarząd) i kontrolnym (Komisja Rewizyjna).
Członkiem Zarządu nie może być osoba ,której krewny lub członek rodziny pełni funkcję w organie kontrolnym.
Członkowie organu kontrolnego nie mogą podlegać w swej pracy i działalności członkom organu wykonawczego.

§ 15
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.
Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych poprzez członków obecnych. Drugi termin ma być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej 30 minut po pierwszym terminie.
W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 16
Walne Zebranie odbywa się z udziałem członków, jeżeli Stowarzyszenie liczy nie więcej niż pięćdziesięciu członków. W razie przekroczenia tej liczby Walne Zebranie odbywa się z udziałem delegatów.

§ 17
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Walne Zebrania są:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
a) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji,
b) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
c) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
d) ustalenie składu liczbowego członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalenie statutu lub jego zmian,
g) nadawanie i uchylanie honorowego członkostwa,
h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania lub łączenia się z inną organizacją o podobnym co Stowarzyszenie statusie,
i) odwoływanie i wykluczanie członków władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
k) podejmowanie decyzji lub upoważnienia Zarządu w kwestiach majątkowych Stowarzyszenia,
dot. §.17 pkt.2 h,
l) uchwalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zebrania
ł) powoływanie pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia we wszystkich umowach zawartych między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz zaistniałych między nimi sporach .

§ 18
Zwyczajne walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane na podstawie:
a) uchwały Zarządu,
b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości 2 / 3 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
Porządek Walnego Zebrania określa Zarząd Stowarzyszenia.
Zebraniu przewodniczy wybrany przewodniczący zebrania.
Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania i zwołujące Nadzwyczajne Walne Zebranie.
Walne Zebranie powinno się odbyć nie później, niż przed upływem 30 dni od podjęcia uchwały lub zgłoszeniu wniosku.
Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia (delegatów) o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.

§ 19
B. Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia pochodzi z wyboru. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów w głosowaniu tajnym.
Zarząd składa się z 3 - 7 członków, wybranych na 3 lata.
Zarząd składa się z: Prezesa, Vice Prezesów, Sekretarza, Skarbnika i członków.
Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

Do zakresu działania Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
d) zwoływanie Walnego Zebrania,
e) ustalanie zasad opłacania i wysokości składek członkowskich,
f) realizowanie uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał,
g) powoływanie komisji oraz innych zespołów problemowych,
h) przyjmowanie propozycji budżetowych na dany rok działania,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia,
j) ustalanie planów pracy,
k) ustalanie porządku Walnego Zebrania.

Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowanych decyzji nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
Zarząd dokonuje podziału zadań pomiędzy swoich członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd.

Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa samoczynnie przed upływem kadencji w razie:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) rezygnacji z członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej złożonej na piśmie,
c) nie pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 20
Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy biura Zarządu.
Biurem kieruje jego kierownik i z-ca powołani przez Zarząd.

§ 21
C. Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, v-ce przewodniczącego i członków.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy i działalności finansowej Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego zebrania.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inni członkowie mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, lub nadzoru.

Członkowie organu kontroli i nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. d) we wszystkich umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie może reprezentować członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu.

ROZDZIAŁ VI

Zmiany w składzie władz

§ 22
W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu z grona członków Stowarzyszenia.
W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
W razie rezygnacji Prezesa, do czasu zwołania Walnego Zebrania obowiązki te sprawuje wyznaczony przez Zarząd wiceprezes lub członek Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

Zmiany statutu i zasady rozwiązania Stowarzyszenia

§ 23
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie, na podstawie uchwały powziętej większością 2/ 3 głosów w obecności co najmniej połowy członków (delegatów) Stowarzyszenia i zgodnie z zapisem § 18 pkt. 4 statutu.
Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie Uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2 / 3 głosów w obecności co najmniej połowy członków (delegatów) Stowarzyszenia i zgodnie z zapisem § 18 pkt. 4 statutu.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, lub przystąpieniu do innej organizacji o podobnym profilu działania Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji względnie łączenia się z innym podmiotem oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie postanowienia ustawy: Prawo o Stowarzyszeniach i O działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Statut został zmieniony i przyjęty uchwałą Walnego Zebrania członków, odbytego w dniu 20. 06. 2017 roku w Jaworznie.