SzkoleniaOśrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr 43 - 600 Jaworzno ul. Matejki 24

Realizując główne kierunki działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych, poprzez aktywne uczestnictwo w procesach przekształceń własnościowych i strukturalnych, rozwój przedsiębiorczości wśród osób pozostających bez pracy, uchwałą Zarządu z września 1996 roku powołano do działalności Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr.
23 września 1996 roku Ośrodek został wpisany do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego przy Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W miesiącu marcu 2001 roku Ośrodek został wpisany do „Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych” prowadzonych przez m.Jaworzno otrzymując numer ewidencyjny EK.4320/27/2001. Osobą prawną odpowiedzialną za prowadzenie i funkcjonowanie Ośrodka jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Jaworznie działające na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 listopada 1995 roku - KRS 0000040813.
Ośrodek posiada własny Statut zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia 03 września 1996 roku                                                                                                                
                                                   Podstawowe zadania ośrodka:
organizowanie wszelkiego rodzaju szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób prawnych i fizycznych, określonych w odrębnych przepisach,
prowadzenie przekwalifikowań zawodowych i przyuczanie do zawodu,
rozwijanie przedsiębiorczości oraz zachowań ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej,
prowadzenie działalności ukierunkowanej na poszerzanie wiedzy dotyczącej procesów związanych z restrukturyzacją i przemianami zachodzącymi w gospodarce.

Preferowane formy kształcenia pozaszkolnego to: szkolenia,kursy,seminaria.

                                                     Oferta tematyczna:

1. Szkolenia bhp
instruktaż ogólny
instruktaż stanowiskowy
okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych
okresowe dla osób kierujących pracownikami
okresowe dla pracodawców
okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych

2. Kursy i szkolenia specjalistyczne
obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych
operator wózków transportowych / różne rodzaje /
uprawnienia SEP
uprawnienia hakowego
napełnianie zbiorników i butli gazowych materiałami niebezpiecznymi
eksploatacja urządzeń ,instalacji i sieci / inst. gazowe, wentylacyjne, węzły cieplne ,  sieci energetyczne/
opróżnianie zbiorników transportowych w ruchu kolejowym przeznaczonych do materiałów sypkich rozładowywanych pod ciśnieniem
budowa i eksploatacja armatury przemysłowej i zaworów bezpieczeństwa
kolejowe/ manewrowy, ustawiacz, dróżnik
/


3. Kursy i szkolenia tematycznie różne:

przygotowanie do egzaminu państwowego n
a tytuł robotnika wykwalifikowanego

wychowawców placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży
kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
kursy dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów
szkolenia podstawowych zasad higieny

4. Inne wynikające z potrzeb zleceniodawcy

Po zakończeniu kursu lub szkolenia uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenia lub uprawnienia. Kursy, szkolenia i seminaria mogą odbywać się na terenie zlecającego podmiot lub w formie wyjazdowej po uprzednim omówieniu i przyjęciu umowy.

Kadra prowadząca szkolenia posiada doświadczenie, stosowną wiedzę merytoryczną oraz uprawnienia zawodowe i pedagogiczne.                                                   Zapraszamy do współpracy