Szkolenia

Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr 43 - 600 Jaworzno ul. Matejki 24

,
Realizując główne kierunki działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych, poprzez aktywne uczestnictwo w procesach przekształceń własnościowych i strukturalnych, rozwój przedsiębiorczości wśród osób pozostających bez pracy, uchwałą Zarządu z września 1996 roku powołano do działalności Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr.
23 września 1996 roku Ośrodek został wpisany do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego przy Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W miesiącu marcu 2001 roku Ośrodek został wpisany do „Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych” prowadzonych przez m.Jaworzno otrzymując numer ewidencyjny EK.4320/27/2001. Osobą prawną odpowiedzialną za prowadzenie i funkcjonowanie Ośrodka jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Jaworznie działające na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
20 listopada 1995 roku - KRS 0000040813.
Ośrodek posiada własny Statut zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia 03 września 1996 roku

Podstawowe zadania ośrodka:
 • organizowanie wszelkiego rodzaju szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób prawnych i fizycznych, określonych w odrębnych przepisach,
 • prowadzenie przekwalifikowań zawodowych i przyuczanie do zawodu,
 • rozwijanie przedsiębiorczości oraz zachowań ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej,
 • prowadzenie działalności ukierunkowanej na poszerzanie wiedzy dotyczącej procesów związanych
  z restrukturyzacją i przemianami zachodzącymi w gospodarce.
Preferowane formy kształcenia pozaszkolnego to: szkolenia, kursy, seminaria.

Oferta tematyczna:
1. Szkolenia bhp
 • instruktaż ogólny
 • instruktaż stanowiskowy
 • okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • okresowe dla osób kierujących pracownikami
 • okresowe dla pracodawców
 • okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych

2. Kursy i szkolenia specjalistyczne
 • obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych
 • operator wózków transportowych / różne rodzaje /
 • uprawnienia SEP
 • uprawnienia hakowego
 • napełnianie zbiorników i butli gazowych materiałami niebezpiecznymi
 • eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci / inst. gazowe, wentylacyjne, węzły cieplne, sieci energetyczne/
 • opróżnianie zbiorników transportowych w ruchu kolejowym przeznaczonych do materiałów sypkich rozładowywanych pod ciśnieniem
 • budowa i eksploatacja armatury przemysłowej i zaworów bezpieczeństwa
 • kolejowe/ manewrowy, ustawiacz, dróżnik/

3. Kursy i szkolenia tematycznie różne:
 • przygotowanie do egzaminu państwowego na tytuł robotnika wykwalifikowanego
 • wychowawców placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży
 • kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • kursy dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów
 • szkolenia podstawowych zasad higieny

4. Inne wynikające z potrzeb zleceniodawcy
Po zakończeniu kursu lub szkolenia uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenia lub uprawnienia. Kursy, szkolenia i seminaria mogą odbywać się na terenie zlecającego podmiot lub w formie wyjazdowej po uprzednim omówieniu i przyjęciu umowy.

Kadra prowadząca szkolenia posiada doświadczenie, stosowną wiedzę merytoryczną oraz uprawnienia zawodowe i pedagogiczne.


Zapraszamy do współpracy