Historia

Powołanie Stowarzyszenia
06 października 1995 roku z inicjatywy nie żyjącego posła Kazimierza Milnera. 20 osób chcących w nowej rzeczywistości zrobić coś pożytecznego odbyło zebranie założycieli i uchwałą powołali do życia Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych 
Pierwszy prezes stowarzyszenia - Jan Łyp
Aktualny prezes stowarzyszenia - Zbigniew Wójcik 
25 lat na rynku działań pożytku publicznego.

Wybrane zagadnienia - archiwalne

Projektowanie i budowa pierwszych w mieście ścieżek rowerowych
Opracowanie dokumentacji i budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ulic:
  • Wojska Polskiego,
  • Martyniaków,
  • Katowickiej.

Opracowanie dokumentacji i wykonawstwo leśnej ścieżki rowerowej do oś. Podłęże

Badania wad postawy wśród jaworznickiej młodzieży
Nieinwazyjne przebadanie wspólnie z wrocławska firmą "POSMED" ponad 1000 dzieci w wieku 11 - 13 lat
w zakresie wad postawy ciała i skrzywienia kręgosłupa. Postęp techniczny umożliwił zastosowanie komputerów w diagnostyce i terapii wad postawy ciała. Komputerowe badania postawy ciała oparte o metodę fotogrametrii i urządzenie o nazwie "Posturometr –S" pozwala opisać sylwetkę w trzech płaszczyznach, wykazać pomiar krzywizn kręgosłupa oraz kontrolę procesu korekcji diagnozowanie wad postawy ciała.

Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy ul. Sportowej

Vademecum przedsiębiorczego jaworznianina
Opracowanie i wydanie „Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina”, służącego osobom podejmującym działalność gospodarczą na własny rachunek. Treść 1000 wydanych egzemplarzy „Vademecum” została uzgodniona z PUP, US, ZUS, UM. i bankami, czyli z tymi instytucjami, które musiała odwiedzić osoba, chcąca podjąć działalność gospodarczą w tamtym czasie.

Unia Europejska 2004
Uruchomienie Lokalne Centrum Informacji Europejskiej , jako wspólne Przedsięwzięcie Stowarzyszenia i PKE S.A. w Jaworznie, Zakres działań:
organizacja i pomoc w tworzeniu szkolnych klubów europejskich pod nazwą: Moje spojrzenie na Europę
szkolenia nauczycieli szkół podstawowych w zakresie problematyki unijnej
organizacja konkursów dotyczących wiedzy o Unii wśród młodzieży szkolnej
współpraca na szczeblu miasta z wszystkimi organizacjami zajmującymi się tą tematyką
informowanie zainteresowanych mieszkańców naszego regionu efektami przystąpienia Polski do Unii europejskiej
zakup 300 tomów publikacji obrazujących problematykę unijną

Pozyskanie statusu organizacji pożytku publicznego 2005 r.

Status O P P - 2005 – zbieranie 1% z przeznaczeniem na:
pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej pomoc w działalności edukacyjnej, wychowawczej i sportowej placówek oświatowo – wychowawczych z terenu miasta.