Historia

Powołanie Stowarzyszenia

06 października 1995 roku z inicjatywy nie żyjącego posła Kazimierza Milnera. 20 osób chcących w nowej rzeczywistości zrobić coś pożytecznego odbyło zebranie założycieli i uchwałą powołali do życia Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych

Pierwszy prezes stowarzyszenia - Jan Łyp
Aktualny prezes stowarzyszenia - Zbigniew Wójcik

20 lat na rynku działań pożytku publicznego,


Wybrane zagadnienia - archiwalne


Projektowanie i budowa pierwszych w mieście ścieżek rowerowych

Opracowanie dokumentacji i budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ulic:

  • Wojska Polskiego, 
  • Martyniaków,
  • Katowickiej.

Opracowanie dokumentacji i wykonawstwo leśnej ścieżki rowerowej do oś. Podłęże


Badania wad postawy wśród jaworznickiej młodzieży

Nieinwazyjne przebadanie wspólnie z wrocławska firmą "POSMED" ponad 1000 dzieci w wieku 11 - 13 lat w zakresie wad postawy ciała i skrzywienia kręgosłupa. Postęp techniczny umożliwił zastosowanie komputerów w diagnostyce i terapii wad postawy ciała. Komputerowe badania postawy ciała oparte o metodę fotogrametrii i urządzenie o nazwie "Posturometr –S" pozwala opisać sylwetkę w trzech płaszczyznach, wykazać pomiar krzywizn kręgosłupa oraz kontrolę procesu korekcji diagnozowanie wad postawy ciała.

Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy ul. Sportowej


Vademecum przedsiębiorczego jaworznianina

Opracowanie i wydanie „Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina”, służącego osobom podejmującym działalność gospodarczą na własny rachunek. Treść 1000 wydanych egzemplarzy „Vademecum” została uzgodniona z PUP, US, ZUS, UM. i bankami, czyli z tymi instytucjami, które musiała odwiedzić osoba, chcąca podjąć działalność gospodarczą w tamtym czasie.

Unia Europejska 2004

Uruchomienie Lokalne Centrum Informacji Europejskiej , jako wspólne Przedsięwzięcie Stowarzyszenia i PKE S.A. w Jaworznie, Zakres działań:
  • organizacja i pomoc w tworzeniu szkolnych klubów europejskich pod nazwą: Moje spojrzenie na Europę
  • szkolenia nauczycieli szkół podstawowych w zakresie problematyki unijnej
  • organizacja konkursów dotyczących wiedzy o Unii wśród młodzieży szkolnej
  • współpraca na szczeblu miasta z wszystkimi organizacjami zajmującymi się tą tematyką
  • informowanie zainteresowanych mieszkańców naszego regionu efektami przystąpienia Polski do Unii europejskiej
  • zakup 300 tomów publikacji obrazujących problematykę unijną


Pozyskanie statusu organizacji pożytku publicznego 2005 r.


Status O P P - 2005 – zbieranie 1% z przeznaczeniem na :


pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej pomoc w działalności edukacyjnej, wychowawczej i sportowej placówek oświatowo – wychowawczych z terenu miasta.