Zarząd

Zarząd

Zbigniew Wójcik - prezes
Danuta Milner - Brzóska - wiceprezes
Kazimierz Kaszany - wiceprezes
Paweł Ciupek - skarbnik
Jan Witt - sekretarz
Tomasz Sędor - członek


Komisja Rewizyjna

Anna Ozga - przewodnicząca
Jan Grudzień - wiceprzewodniczący
Czesław Bugdalski - członek
Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia


Zasady Organizacyjne:

 1. Zarząd w swojej pracy kieruje się uchwałami i wnioskami przyjętymi przez Walne Zebranie oraz założeniami i ustaleniami własnymi.
 2. Zarząd Stowarzyszenia kierując się przepisami zawartymi w ustawie „Prawo o Stowarzyszeniach oraz innymi ustawami o Organizacjach Pozarządowych w swojej pracy stosuje zasady całkowitej apolityczności.
 3. Członkiem Zarządu, jak też organu kontrolnego nie może być osoba karana za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
 4. Członek Zarządu nie może łączyć funkcji w Zarządzie z funkcją, w organie nadzoru i kontroli Stowarzyszenia.
 5. Członek Zarządu, który sprawuje mandat w organach wykonawczych, lub uchwałodawczych ugrupowań i partii politycznych nie powinien pełnić funkcji kierowniczej w Zarządzie Stowarzyszenia.
 6. Zarząd w swojej pracy kieruje się, opracowanym przez siebie długofalowym planem działania.
 7. Dla realizacji określonych przez Stowarzyszenie zadań, Zarząd powołuje biuro Zarządu, którym społecznie kieruje kierownik lub jego zastępca.
 8. Kierownik biura podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
 9. Zarząd odbywa swoje posiedzenia zależnie od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 10. Organizacyjne przygotowanie posiedzeń spoczywa na sekretarzu, lub wskazanym przez Prezesa członku Zarządu.
 11. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub jego zastępca.
 12. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 13. Posiedzenia Zarządu powinny rozpoczynać się od analizy stopnia realizacji zadań i zaleceń podjętych na poprzednim Zarządzie.
 14. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz inne osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu.
 15. Dla sprawnej realizacji przyjętych przez Walne Zebranie i Zarząd zadań, można powoływać zespoły problemowe z grona członków Stowarzyszenia, lub niezależnych fachowców.
 16. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością w głosowaniu jawnym, lub tajnym, jeżeli tak zdecyduje większość obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
 17. Uchwały są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 18. W przypadku uzyskania wyniku nierozstrzygniętego w trakcie głosowania nad uchwałą lub wnioskiem, stanowisko Prezesa jest decydujące i rozstrzygające w danej kwestii.
 19. Uchwały i wnioski przyjmowane przez Zarząd powinny określać treść wniosku lub uchwały, jego adresata oraz terminy i osobę odpowiedzialną za ich realizację, w innym przypadku są traktowane jako głosy w dyskusji.
 20. Sekretarz Zarządu odnotowuje wnioski w protokole z posiedzenia Zarządu.
 21. Zarząd czuwa nad realizacją wszystkich umów i zobowiązań, zawartych z członkami wspierającymi lub innymi podmiotami wspomagającymi działalność Stowarzyszenia.
 22. W przypadku prowadzenia działalności szkoleniowej lub wydawniczej Zarząd desygnuje do składu władz tych organów członka Zarządu odpowiedzialnego za te działania.
 23. Zarząd Stowarzyszenia organizuje i prowadzi działalność finansową w oparciu o obowiązujące zasady i przepisy rachunkowo - księgowe.
 24. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w sprawach finansowych umów, zaleceń itp. wymagane jest stanowisko i podpisy dwóch uprawnionych przez Zarząd członków Zarządu.
 25. Regulamin niniejszy został opracowany i przyjęty w oparciu o: ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”, Organizacjach Pozarządowych, Statut Stowarzyszenia oraz stanowisko własne Zarządu.


Jaworzno, czerwiec 2017